16.10.09

என்னை பற்றி இரண்டு குறிப்புகள்.

1

பிரவகிக்கும் இயலாமையில்

ஒரு பறவையின் உடல்சூடு

கொள்ளும் மனவெளி

நீண்ட கூந்தல் கொண்ட

மேனியை உருவகிக்கும்

பின்பு அதிர அதிர புணரும்

சவம் விழித்துக்கொள்ள

நன்மையற்ற சொல் உதிரும்

நான் தலைகீழ் கருஞ் சுடர்

எரியவிட்டு தீக்குளிப்பேன்

உயிர் கசிய

மெல்லிய இருள் கண்களில் பரவும்

நிலைத்த மரணம் துவண்டு சரியும்

குழைந்த இதழ் கொண்டு மீண்டும்

உதிரும் சொல் கேட்டு

என் முதல் கொலை தொடங்க

விளைவில் நிகழும் ஓர்

ஆணின் மரணம்

2

பெண்களாலான ஆணின் புகைப்படம்

ஒன்றை காணவில்லை என

அறிவிப்பு வெளிவந்த நாளில்

எல்லா ஆண்களும் தங்கள் முன்னிருந்த

ஆடியில் தேடத்தொடங்கினார்கள்

தெரிந்ததெல்லாம்

மாடியிலிருந்து செங்குத்தாக

விழுந்து கொண்டிருக்கும் ஓர்

பெண்ணின் நிர்வாணம் மட்டுமே.

1 கருத்து: